Trwa wczytywanie stony...
Stowarzyszenie sympatyków
klubu Wisła Płock
Wisła Płock

STATUT 
STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW KLUBU WISŁA PŁOCK

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie  Sympatyków klubu WISŁA PŁOCK", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem zajmującym się w szczególności rozwojem i propagowaniem idei czynnego kibicowania i bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych  zawodów sportowych. 

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu

§ 3.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto PŁOCK.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

    § 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

Cele Stowarzyszenia to:

 1. rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji sympatyków sportowego klubu „WISŁA PŁOCK",
 2. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do klubu „WISŁA PŁOCK", jego sympatyków oraz upowszechniania jej w Polsce i za granicą,
 3. podejmowanie inicjatyw w celu poprawy bezpieczeństwa na zawodach sportowych i przyczynianie się do poprawy atmosfery na trybunach obiektów sportowych,
 4. wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych mających na celu ochronę bezpieczeństwa w trakcie zawodów sportowych oraz propagowanie i inicjowanie związanych z tym rozwiązań prawnych,
 5. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują  działania zbieżne z zakresem działania Stowarzyszenia,
 6. wszechstronne propagowanie dozwolonych prawem metod i technik kibicowania w trakcie zawodów sportowych oraz prowadzenie w tym zakresie szkoleń członków Stowarzyszenia i osób trzecich,
 7. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską;
 8. rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci,
 9. reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia  wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz innych podmiotów życia publicznego.

§ 8.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje w szczególności przez:

 1. wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków,
 2. działalność na rzecz rozwoju przyjaznych człowiekowi nowych technik, w tym Internetu;
 3. działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
 4. organizowanie szkoleń, zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych   masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
 5. organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia,
 6. współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
 7. gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia,
 8. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej,
 9. tworzenie fundacji i funduszy celowych,
 10. udzielanie pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia,
 11. rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracy z organizacjami zagranicznymi,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla realizacji celów statutowych

§ 9.

1. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
 3. działalność wydawnicza (PKD 22.1),
 4. działalność poligraficzna (PKD 22.2),
 5. produkcja sprzętu sportowego (PKD 36.40.Z),
 6. sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.48.G),
 7. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z),
 8. sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach (PKD 52.62.B),
 9. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
 10. restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
 11. działalność stołówek i katering (PKD 55.5),
 12. reklama (PKD 74.40.Z),
 13. działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z),
 14. sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70Z),
 15. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 92.62.Z).

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10.

1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 11.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych lub obcokrajowiec bez względu na miejsce jego zamieszkania utożsamiający  się z celami Stowarzyszenia, który:
 1. złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i oświadczenie o przystąpieniu oraz
 2. uzyska pisemną wprowadzającą rekomendację trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
3.  Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

  1. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia , bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały i jej treści Zarząd powiadamia zainteresowanych

§ 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
4) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia;
5) korzystania nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń i innych form   działalności, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków;
6) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak,
7) korzystania z innych możliwości jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.

§ 15.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
2) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz troszczyć się o jego rozwój;
3) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
4) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacać składki.

§ 18.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Status członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub dziesięciu członków Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo honorowe jest dożywotnie i wiąże się ze zwolnieniem członka honorowego ze składek członkowskich.
 4. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji,
  2. pozbawienia tej godności przez Zarząd,
  3. śmierci członka.

§ 19.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia  za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy składkowe;
d) z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3)śmierci członka.

§ 20.

Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie podlega rozpoznaniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała   Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej, niż przez trzy kadencje.

§ 23.


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
4. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 25.

Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz na rok jako zebranie sprawozdawcze, a raz na trzy lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.  Termin i miejsce jego obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na czternaście dni przed datą rozpoczęcia obrad.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i powinno się ono odbyć w terminie 14 od jego zwołania.

§ 27.

W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 28.

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje chwały zwykłą większością głosów, chyba że przepisy szczególne statutu stanowią inaczej.
 2. Przez zwykłą większość głosów uważa się wypadek, gdy liczba głosów oddanych za chwałą przewyższa o 1 liczbę głosów oddanych przeciw uchwale.
 3. Przy równej liczbie głosów "za" i "przeciw" - w głosowaniu jawnym, przeważa głos przewodniczącego posiedzenia, a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i wymaga dodatkowego głosowania.
 4. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie;

 1) likwidacji Stowarzyszenia,
2) zmiany statutu,
3) odwołania członka władz Stowarzyszenia,
4) zawieszenia w czynnościach członka władz Stowarzyszenia,
5) uzupełnienia porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 1. W głosowaniu jawnym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".
 2.  W głosowaniu tajnym za głosy oddane uważa się głosy "za" i "przeciw".

§ 29.

Do wyłącznej właściwości i kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian statutu;
3) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
4) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz władze Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
9) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,;
10) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
12) podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady;
13) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
14) nadawanie godności członka honorowego i podejmowanie uchwał w sprawach pozbawienia tej godności.

§ 30.

1. Zarząd liczy od trzech  do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, mogących  pełnić role Sekretarza i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.

§ 31.

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia;
2)  przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
3)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;
4)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków i wykonywanie jego uchwał;
5)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6)  organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody kierowane będą na cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy trzech członków Zarządu.

§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej, niż raz w roku.

§ 33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia;
2)składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;
3)występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 34.

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21. punktach 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
 3. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 35.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) z dochodów z własnej działalności statutowej;
3) z darowizn, spadków, zapisów;
4) z dotacji oraz ofiarności publicznej.

§ 36.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 37.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, wyznacza likwidatorów  oraz określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 39.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Simple Social Media Stream: There is no feed data to display!

Partnerzy

FacebookYouTube © 2018 Wszelkie pawa zastrzeżone SSKWP. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem